Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje

Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje jsou jednoznačnou a nedílnou součástí našich seminářů. Pokud se chcete našich akcí zúčastnit, prosím seznamte se s níže uvedenými body:

  1. V případě, že účastník se rozhodne pro absolvování pouze části semináře, cena lektorného se nesnižuje.
  2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, či trpí závažným onemocněním, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. V případě těhotenství doporučujeme sdělit tuto událost lektorovi.
  4. Po celou dobu trvání semináře bere účastník plnou odpovědnost za své konání. Program a pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  5. Lektor, pokud to uzná za vhodné, si vyhrazuje právo ukončit účastníkovu účast, v tomto případě bude vráceno lektorné za seminář. Pokud se sám účastník rozhodne předběžně opustit seminář, koná tak na vlastní odpovědnost a lektorné se nevrací.

Storno podmínky

Storno poplatek se počítá z celkové výše lektorného. Vyhrazujeme si právo vystavit zálohovou fakturu.

  1.       V případě zrušení účasti na semináři 14 před začátkem neúčtujeme žádné poplatky.
  2.       Při zrušení účasti na semináři 14 – 3 dny před začátkem si zálohu ponecháme na další naši akci. Platnost zálohy lze využít do 6 měsíců, případně dle dohody.
  3.       Při zrušení účasti na semináři 2 – 1 den před začátkem z části zálohy bude strženo 1000,-Kč a zbytek si ponecháme na další akci. Platnost zálohy lze využít do 6 měsíců, případně dle dohody.

 V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Tyto podmínky jsou platné ode dne 9. 2. 2023